To takie proste!
Strona głowna  /  REKRUTACJA 2019/2020
REKRUTACJA 2019/2020

 

PORADNIK REKRUTACYJNY DLA RODZICÓW

 ubiegających się o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Brzostku

na rok szkolny 2019/2020

 

 1. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Brzostek.
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 biorą udział dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedszkole może przyjąć dziecko w wieku 2,5 roku.
 3. W roku szkolnym 2019/2020 obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego mają dzieci 6 – letnie (rocznik 2013), a prawo do wychowania przedszkolnego mają dzieci 3, 4 i 5 letnie.
 4. Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zapisywanych do przedszkola po raz pierwszy prowadzone jest na pisemny wniosek rodziców złożony u Dyrektora Przedszkola.
 5. Rodzice dzieci, które uczęszczały do Przedszkola w Brzostku składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
 6. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców kandydata. Wypełniony wniosek podpisuje oboje rodziców/ prawnych opiekunów co stanowi potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym. Ważne, aby wniosek był kompletny i złożony w terminie.
 7. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Przedszkola, według poniższego harmonogramu
  (zarządzenie nr 6/19 Burmistrza Brzostku z dnia 16 stycznia 2019 roku – załącznik nr 1):
 • 01.03. - 19.03.2019r. wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z kompletem dokumentów.
 • 21.03. - 04.04.2019r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola.
 • 11.04.2019r. podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • 12.04. - 18.04.2019r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
 • 24.04.2019r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 1. W przypadku większej ilości kandydatów z obszaru Gminy  Brzostek, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria mające jednakową wartość :
 1.  wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci);
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3.  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5.  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7.  objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. Na potwierdzenie spełniania kryteriów, o których mowa w pkt. 7, do wniosku dołącza się odpowiednio:
 1.  oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, o stopniu niepełnosprawności lub  orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 4.  dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 1.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania.
 2.  W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący – Zarządzenie nr 4/19 Burmistrza Brzostku z dnia 16 stycznia 2019r. do których należą:
 • Kandydat podlegający obowiązkowemu wychowaniu przedszkolnemu – 5 pkt;
 • Kandydat, którego oboje rodzice pracują zawodowo/studiują w systemie stacjonarnym – 10 pkt;
 • Kandydat posiadający rodzeństwo, które kontynuuje edukacje przedszkolną w placówce, do której prowadzona jest rekrutacja – 5 pkt;
 • Dochód na osobę w rodzinie kandydata nie przekracza 150 % kwoty o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018r. poz. 2220 ze zm.) – 5 pkt.
 1. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryterium przez kandydata są oświadczenia  rodziców/ prawnych opiekunów.
 2. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:
  1. Wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych;
  2. Wnieść do Dyrektora Przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia;
  3. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.
 4. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 5. Za zgodą organu prowadzącego do przedszkola mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego dane przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami.

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2019-02-05