PRZEDSZKOLE BRZOSTEK

REKRUTACJA 2024/2025

 

SZANOWNI RODZICE!

Dziecko zakwalifikowane nie oznacza przyjęte.

Rodzice dziecka zakwalifikowanego składają u dyrektora do 20 czerwca potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

24 czerwca do publicznej wiadomości zostanie podana lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka - załącznik do pobrania

https://images.dlaprzedszkoli.eu/pprzedszkolebrzostek/potwierdzenie-woli-przyjecia.pdf

 

PORADNIK REKRUTACYJNY DLA RODZICÓW

ubiegających się o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Brzostku

na rok szkolny 2024/2025

 

 1. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Brzostek.

 2. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 biorą udział dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedszkole może przyjąć dziecko w wieku 2,5 roku.

 3. W roku szkolnym 2024/2025 obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego mają dzieci 6 – letnie (rocznik 2018), a prawo do wychowania przedszkolnego mają dzieci 3, 4 i 5 letnie.

 4. Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zapisywanych do przedszkola po raz pierwszy prowadzone jest na pisemny wniosek rodziców złożony u Dyrektora Przedszkola.

 5. Rodzice dzieci, które uczęszczały do Przedszkola w Brzostku składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

 6. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców kandydata. Wypełniony wniosek podpisuje oboje rodziców/ prawnych opiekunów co stanowi potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym. Ważne, aby wniosek był kompletny i złożony w terminie.

 7. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Przedszkola, według poniższego harmonogramu ( zarządzenie nr 2/24 Burmistrza Brzostku z dnia 9 stycznia 2024 roku):

 • Od 12 lutego do 1 marca 2024r. wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola.

 • Od 6 do 20 marca 2024r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 • 27 marca 2024r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 • Od 2 kwietnia do 8 kwietnia 2024r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 • 10 kwiecień 2024r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 1. W przypadku większej ilości kandydatów z obszaru Gminy Brzostek, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria mające jednakową wartość :

 1. wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci);

 2. niepełnosprawność kandydata;

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 1. Na potwierdzenie spełniania kryteriów, o których mowa w pkt. 8, do wniosku dołącza się odpowiednio:

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

 3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

 4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania.

 2. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący – Zarządzenie nr 3/24 Burmistrza Brzostku z dnia 9 stycznia 2024r. do których należą:

 • Kandydat podlegający obowiązkowemu wychowaniu przedszkolnemu – 5 pkt;

 • Kandydat, którego oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko lub opiekun prawny pracują zawodowo/studiują w systemie stacjonarnym – 10 pkt;

 • Kandydat posiadający rodzeństwo, które kontynuuje edukacje przedszkolną w placówce, do której prowadzona jest rekrutacja – 5 pkt;

 • Dochód na osobę w rodzinie kandydata nie przekracza 150 % kwoty o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023r. poz. 390 z późn. zm.) – 5 pkt.

 1. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryterium przez kandydata są oświadczenia rodziców/ prawnych opiekunów.

 2. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

 3. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

  1. Wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych;

  2. Wnieść do Dyrektora Przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia;

  3. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 2. Za zgodą organu prowadzącego do przedszkola mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego dane przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami.