PRZEDSZKOLE BRZOSTEK

OFERTA PRZEDSZKOLA

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30.
 

Godziny bezpłatne, w ramach których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, obowiązują od 8.00 do 14.00.

 

 

OFERTA EDUKACYJNA

 

Zajęcia prowadzone w naszym przedszkolu dostosowane są do możliwości, zainteresowań i potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców:

• zapewniamy dobrą opiekę i wychowanie dzieci
• dbamy o wszechstronny rozwój wychowanków,
• tworzymy przyjazną i serdeczną atmosferę,
• wykorzystujemy w pracy atrakcyjne metody nauczania,
• uwzględniamy indywidualne podejście do każdego dziecka,
• zatrudniamy wykształconą i ambitną kadrę pedagogiczną,
• posiadamy bardzo dobre wyposażenie w zabawki i pomoce dydaktyczne,
• promujemy zdrowy styl życia,
• jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami.

 

W przedszkolu organizowane są bezpłatne zajęcia:
 Religia - dwa razy w tygodniu, w każdej grupie wiekowej
 J. angielski - codziennie, w grupach młodszych 15 min./w grupach starszych 30 min. zajęć dydaktycznych 
 Terapia logopedyczna - indywidualna oraz grupowa 
 Terapia pedagogiczna - indywidualna oraz grupowa 
 Zajęcia z pedagogiem specjalnym - indywidualne oraz grupowe, porady i konsultacje dla rodziców
 Zajęcia z psychologiem - indywidualne oraz grupowe, porady i konsultacje dla rodziców

 

 

Ponadto dzieci mają możliwość czynnego uczestnictwa w zajęciach kreatywnych stymulujących indywidualny rozwój i okreslających osobiste predyspozycje i zainteresowania, są to m.in. warsztaty plastyczne, muzyczno-rytmiczne, językowe, taneczne. 

 

 

 

PRACA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNO-OPIEKUŃCZA

Oferta edukacyjna przedszkola jest bardzo szeroka - prowadzimy działania logopedyczne, prozdrowotne, proekologiczne, opiekujemy się dziećmi wymagającymi wsparcia (praca indywidualna i w grupach), rozwijamy zdolności i zainteresowania, promujemy umiejętności dzieci w środowisku lokalnym (strona internetowa, prasa lokalna, wystawy, występy artystyczne, konkursy), dbamy o całościowy rozwój dziecka oraz wzbogacamy formy współpracy z rodzicami (uroczystości, spotkania i wyjazdy integracyjne, zajęcia otwarte, festyny, pogadanki, zebrania, prelekcje). Praca wychowawczo- dydaktyczno–opiekuńcza realizowana jest tak, aby odpowiedzieć na oczekiwania dzieci i rodziców. Zadania realizujemy w atmosferze szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa. Prowadzimy w grupach „zdrowe urodzinki”, gdyż przyjemnie jest, gdy wszyscy się weselą razem z jubilatem.

 

 

METODY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE STOSOWANE
W PRZEDSZKOLU 

Stosujemy tradycyjne metody i formy pracy oparte na metodyce  wychowania przedszkolnego oraz nowoczesne rozwiązania, które zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów.

 

 

INNOWACYJNE DZIAŁANIA 

* Zajęcia prowadzone Metoda Dobrego Startu
prof. M. Bogdanowicz

* Zajęcia matematyczne prowadzone wg. programu „Dziecięca matematyka”
prof. E. Gruszczy-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej

* Zajęcia komputerowe z wykorzystaniem tablicy interaktywnej

* Zajęcia metodą projektu

* Ćwiczenia gimnastyczne metodami twórczymi
C. Orffa, R. Labana, A. i M. Kniessów, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

* Zajęcia z wykorzystaniem Pedagogiki Zabawy
Klanza

*Zajęcia rytmiczne, taneczne, ekspresji ruchowej 
C. Orffa, B. Strauss, E. J. Dalcroze'a 

 

TRADYCJE PRZEDSZKOLA 

* Zajęcia adaptacyjne dla dzieci, które po raz pierwszy zostały przyjęte do przedszkola.

* Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka.

* Jesienne spotkanie lub wyjazd integracyjny.

* Pasowanie na przedszkolaka.

* Dzień Pluszowego Misia.

* Andrzejki.

* Mikołajki.

* Spotkanie wigilijne.

* Dzień Babci i Dziadka.

* Bal Karnawałowy.

* Przedszkolaki z biało – czerwoną.

* Dzień Mamy i Taty.

* Dzień Dziecka.

* Wycieczka dzieci, rodziców i nauczycieli.

* Uroczyste pożegnanie przedszkola.